Oleh: kakangyogaswara | 13 Oktober 2011

Kecap Rajékan

Kecap Rajékan

Geura titénan cutatan ieu di handap!

1. Ubur-ubur téh hirupna teu netep, salawasna pundah-pindahkabawa ombak laut.2. Ari kana ngojay mah bisaeun ubur-ubur téh, tapi lalaunan.

3. Ubur-ubur kaasup sato nu kadaharan sapopoéna sabangsa daging.

Kecap pundah-pindah, lalaunan, jeung sapopoéna, kaasup kecap rajékan nu geus ditambahan ku rarangkén. Pikeun leuwih jelas, titénan proses awal kecapna.

1. pindah       = dwiréka                    = pundah-pindah

2. laun          = dwipurwa + -an               = lalaunan

3. poé           = sa-  + dwimadya + -na     = sapopoéna

Kecap rajékan téh nya éta kecap asal nu disebut deui dua kali atawa leuwih, boh sabagian boh sagemblengna. Kecap rajékan dina ieu pedaran urang bagi jadi 4 (opat) bagian, nyaéta:

1. Kecap Rajékan Dwipurwa

Dwi hartina dua, ari purwa hartina mimiti, jadi kecap rajékan dwipurwa nyaéta kecap rajékan nu disebut dua kali nu mimiti.

Conto: sapu                 +          dwipurwa         = sasapu

bérés                +          dwipurwa         = bébérés

tulung              +          dwipurwa         = tutulung

2. Kecap Rajékan Dwimadya

Dwi hartina dua, ari madya hartina tengah, jadi kecap rajékan dwimadya nyaéta kecap rajékan nu disebut dua kali nu tengah.

Conto:

sapeuting         +          dwimadya        = sapeupeuting

sapoé               +          dwimadya        = sapopoé

sajalan             +          dwimadya        = sajajalan

3. Kecap Rajékan Dwilingga

Dwi hartina dua, ari lingga hartina angger (tetengger), jadi kecap rajékan dwilingga nyaéta kecap rajékan nu disebut dua kali bari angger (tetep) sora basana.

Conto:  subuh               +          dwilingga         = subuh-subuh

imah                +          dwilingga         = imah-imah

sakola              +          dwilingga         = sakola-sakola

4. Kecap Rajékan Dwiréka

Dwi hartina dua, ari réka hartina robah sora, jadi kecap rajékan dwiréka nyaéta kecap rajékan anu disebut dua kali bari robah sora basana.

Conto:

tulang               +          dwiréka                        = tulang-taléng

tulis                  +          dwiréka                        = tulas-tulis

baca                 +          dwiréka                        = bucu-baca

Daptar Pustaka

Sudaryat, Yayat,Drs. Spk. (2007). Makaya  Basa.Bandung: Sonagar Press.

Lembaga Basa jeung Sastra Sunda. 1983. Kamus Umum Basa  Sunda. Bandung :Tarate.

Rahayu Tamsyah Budi. 1998. Galuring  Sastra Sunda. Bandung : Pustaka Setia

Mulyana Agus. 2011. Bumi Sunda (LKS). Purwakarta.MGMP Basa Sunda SMP.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: